Главная Ваш Е-офис ПС-Банк Образование и наука Контакт

ВизиткаОпросыПочтаПубликацииГруппы

12.10.2010 14:51 - Школьная газета "Эдир наhан" №1 2010/2011 уч.г.

Рейтинг публикации: популярно (0), полезно (0)

Автор: Цындыжапова Долгорма 

Октябриин 5 – багшанарай удэр

Буурал сагай холоhоо

Буянтай хүнүүд лэ,

Багша гэhэн Yндэр

Нэрэдэ хүртэhэн юм.

Эрдэмэй арюун харгыhаа

Сухарингүй сэхээр лэ,

Элшэ гэрэлээр түгэс

Эдиршүүлдэ бэеэ зорюулhан юм.

Е.Г.Цыбикжапова

Намарай элдин hайхан сагта нангин сэдьхэлтэй, сэсэн мэргэн хэлэтэй, оюун бодолтой хайрата багшанарнай мэргэжэлтэ hайндэрөө угтажа байна. hурагшадые ёhо журамда hургаха, сэдьхэлыень зүбөөр хүмүүжүүлхэ – багшын гол зорилгонуудай нэгэн болоно.

Ямаршье хүнэй наhанайнь харгы замда багша ушардаг ха юм даа. Анха түрүүшынхиеэ hургуулиин богоhо алхажа ороhонhоомнай хойшо эхилээд, багша үзэг номдо бидэниие hургажа, дэлхэйн hайн hайханиие, хамаг нюусые ойлгуулха гэжэ бүхы хаба шадалаа гаргана.

Мүнөөнэй орёо сагта танай ажал онсо удха шанартай болонхой, мүнөө үеын олониитын шиидхэгдээгүй асуудалнуудай хүүгэдэй зүрхэ сэдьхэлдэ, ухаан бодолдо үлээhэн мүр сараае таанад лэ заhанат.

Хайрата Жалма Дармаевна, Радна-Ханда Шоймполовна, Сергей Будаевич, Цыржема Даши-Доржиевна, Нина Дымбрыловна, Александра Михайловна, Роза Гармажаповна, амтан эдеэнэй эзэн Валентина Александровна, ходо түрүү hууринуудые hургуулидаа асаржа байдаг Очир-Ханда Найдановна, шатарай хатан Галина Чимитовна, эрхим хүндэтэ багшамнай Оюна Цыбиковна, мүнөө жэлдэ «Эрхим кабинедтэй» 3-дахи hуури эзэлhэн Зинаида Элбэговна, тон бэрхээр үхибүүдые зунай лагерьта ябуулhан Ольга Вячеславовна, мун бэшэ олон багшанараа бултыень үнэн зүрхэнhөө hургуулиин үхибүүдэй зүгhөө амаршалаад, доро дохиноб.

Элүүр энхэ, hайн hайханиие, аша туhыетнай харюулхаар hурагшадые, Буряадай, Россин аша туhада шэнэ амжалтануудые хүсэнэб!

Олон удаан жэлнүүдтэ

Үхибүүдые hурган ябанат.

Оролдоhон, хүдэлhэн зэргээрээ

Олоот алдар солоёо.

Элүүр энхэ, урматай

Энхэ тайбан ябыт даа.

Цындыжапова Долгорма

Оцените публикацию: [+] [-] [полезно]
Ваша оценка:


+комментировать


Главная | Ваш Е-офис | ПС-Банк | Образование и наука | Контакт
«ПрофиСтарт» Республика Бурятия, 2009