Главная Ваш Е-офис ПС-Банк Образование и наука Контакт

ВизиткаОпросыПочтаПубликацииГруппы

23.12.2010 17:16 - Буряад Yнэн № 47 от 02.12.2010 год

Рейтинг публикации: популярно (0), полезно (0)

Автор: Нанзанова Очир-Ханда Найдановна

"Наран Гоохон -2010" гэhэн конкурсдо

Асагадай абьяастай басаган

Багша шабинараараа омогорходог гэӥэн їгэ бии. Ямар багша єєрынгєє ӥурагшадаараа омогорхожо, баясажа хєєрэхэгїйб даа. Буряад хэлэнэй багша хадаа тїрэл хэлэндээ дуратай, амжалтануудые туйлаӥан А. Доржиевай нэрэмжэтэ Асагадай юрэнхы ӥуралсалай дунда ӥургуулиин ӥурагша, 12 наӥатай Цындыжапова Долгорма тухай хєєрэхэ хїсэлэнтэйб.

Долгорма хадаа алишье талаараа бэрхэ басаган юм. Эрдэм шудалхадаа абьяастай, эдэбхитэй, уран гартай басаган юм.

Нэхэхэдээ Долгорма шадамар, бисерээр элдэб гоё бїтээл хэдэг, хэрээӥээр шэрэжэ оёӥон зїйлнїїдынь ӥонирхол татадаг, мулине утаӥаар элдэб зїїдхэлнїїдые гїрэжэ, хани басагадтаа бэлэглэдэг, бїтээлнїїдынь ӥургуулингаа, аймагай їзэсхэлэнгїїдтэ нэгэтэ бэшэ табигдаӥан, Сагаалганай їедэ їнгэргэгдэдэг гар урлалай мїрысєєнїїдтэ тїрїї ӥууринуудые эзэлдэг.

Долгорма - шагай наадаар ӥургуулиингаа чемпион юм, 2010 оной Сагаалганда тїрїїлӥэндээ тон баярлаа юм, юундэб гэхэдэ энээнӥээ урда Чимитов Шойжо-Нима олон жэлэй туршада тїрїїлэн ябаа, тэрэ хадаа 1-дэхи республиканска шагай наадаар мїрысєєнэй абсолютна чемпион. Мїнєє Шойжо-Нима - хїдєє ажахын академиин оюутан. 2009 ондо элитэ уран зохёолшо Ц.Г. Шагжинай ойн баяр Хара-Шэбэр тоонтодонь їргэнєєр тэмдэглэгдээ, шагай нааданай мїрысєєндэ Долгорма хабаадажа, ехэшїїлтэй урилдан, хоёрдохи шатын дипломдо хїртєє. Даам наадахадаа баӥа шадамар, аймагай мїрысєєндэ хоердохи ӥуури эзэлээ юм.

Ћургуулидамнай Шэнэ-Элхиин искусствын ӥургуулиин филиал гурбадахи жэлээ ажалаа амжалтатай ябуулна. Хоровой студидэ Долгорма ябадаг, ятага дээрэ наадажа ӥурана.

Илангаяа буряад хэлэ шудалалгада Долгормаагай амжалтануудые тэмдэглэмээр.

Загарайнгаа аймагта їнгэргэгдэдэг Буряад хэлэнэй їдэрнїїдтэ Долгорма эдэбхитэй хабаададаг, диктант эрхимээр бэшэдэг. «Чудесный клад Бурятии» гэӥэн уран їгын мїрысєєндэ аймагтаа 2-дохи ӥуури эзэлээ, республиканска конкурсда хабаадаа ӥэн.

«Моя родина – Минии нютаг» гэжэ публицист, хизаар ороноо шэнжэлэгшэ, гїрэнэй болон ниитын ажаябуулагша Данзан Дагбаевай республиканска литературна-хизаар ороноо шэнжэлгын конкурсдо хабаадажа, прозоор бэшэӥэн зохёолнууд сооӥоо нэгэдэхи ӥуури эзэлээ. Долгорма Тїнхэнӥєє гарбалтай Молоной Намсарайтан нагасатан тухайгаа бэшэжэ, ӥайшаалда хїртєє. Уг гарбалаа, тїрэл саданараа мэдэжэ ябаха гээшэ тон ӥайшаалтай хэрэг юм. Агвановска уншалгануудта, «Серебряная альфа» гэӥэн республиканска эрдэмэй-практическа конференциин финалда хабаадаа, Гушад угайнгаа тїїхэ домогуудые шэнжэлээ.

Буряад хэлэн сахим ӥураха номоор дїрбэдэхиеэ мїрысєєн Буряад хэлэнэй їдэрнїїдтэ їнгэргэгдєє. Эдэ бїхы дїрбэн наадануудта Долгорма эдэбхитэй хабаадаа: 2007 он -1 ӥуури, Буряад Республикын Президентын болон Правительствын администрациин грамотада хїртєє ӥэн, 2008 – 2 ӥуури, 2009 - 4 ӥуури. 2010 ондо дахин тїрїї ӥуурида гараа. «Амар сайн» гэжэ ӥалбари соо олон нааданууд бии. Тус нааданууд ӥурагшадые амитадай, ургамалай аймагтай танилсуулна, тэдэнэр моридой їнгэ зїӥэ мэдэхэ болоно, хїнэй бэеын хубинуудтай танилсана. Тиимэӥээ эдэ нааданууд їхибїїдэй хїгжэлтэдэ ехэхэн нїлєє їзїїлдэг. Буряад нэрэнїїдые ӥанажа абахань баӥал бэрхэтэй, мїрысєєндэ хабаадаха хадаа Долгорма тон харюусалгатайгаар бэлдэжэ, амжалтануудые туйлаа. Энэ наада эмхидхэӥэн, ном зохёогшодто баяр баясхаланаа хїргэнэбди.

Саашадаа Долгормаада амжалта хїсэжэ, буряад ӥайхан хэлэн дээрээ харилсажа, хэлэеэ улам хїгжєєжэ, Асагад тоонто нютагайнгаа, ӥургуулиингаа нэрэ элдэб хэмжээнїїдтэ тїлєєлжэ ябахыень хїсэнэб!

Нанзанова О-Х.Н., буряад хэлэнэй багша

Оцените публикацию: [+] [-] [полезно]
Ваша оценка:


+комментировать


Главная | Ваш Е-офис | ПС-Банк | Образование и наука | Контакт
«ПрофиСтарт» Республика Бурятия, 2009