0 Content-Length: 11401 HTTP/1.1 200 OK Server: Resin/2.1.17 Cache-Control: private Set-Cookie: JSESSIONID=aIw-138Nk8t7; path=/ Content-Type: text/html; charset=windows-1251 Transfer-Encoding: chunked Date: Mon, 05 Nov 2012 03:14:06 GMT 2c89 ПрофиСтарт
Главная Ваш Е-офис ПС-Банк Образование и наука Контакт

ВизиткаОпросыПочтаПубликацииГруппы

02.12.2010 14:42 - Амжалтатай хэмжээ ябуулга "Эдир наhАн №2, 2010/2011 уч.год

Рейтинг публикации: популярно (0), полезно (0)

Автор: Ешиева Долгор-Сурен 

Амжалтатай хэмжээ ябуулга

Октябриин 28-да манай hургуулида 100-гаад хүн сугларжа, ехэ hонин үйлэ хэрэг үнгэргэгдэбэ гээшэ. Аймагай дүрэ барилдаагаар заншалта турнир эндэмнай үнгэржэ, харагшадые ехэ баярлуулба. Тэрэ турниртэ Асагадай 2 команда, Эрхиригэй, Онохойн,Новоильинскын, Шэнэ бэрээнэй ба городой – хамтадаа 95 хүн хабаадаа, тэрээн сооhоо манай hургуулиhаа 40 үхибүүд мүрысэбэ. Республикэhээ Буряад республикын дүрэ буляалдалгаар ахамад тренер Сандаков Юрий Александрович, мүн Монголой спортын бүрин этигэмжэтэ Сэргэлэн байлсаа. Арбитр – Загарайн ахамад тренерэй туhалагша Гармаев Эрдэм Баирович байба.

Үхибүүд ехэ гоёор барилдажа, барилдаанай элдэбын нюуса онол аргануудые харуулжа, харагшадые баярлуулба.

Турнирэй дүн гарахадаа, Асагадай команда тон хүсэтэй байжа, 1 hуури абаад, дамжуулгын кубоктэ хүртэбэ. 2 hуурида – Новоильинскын команда, 3 – хи hуури Шэнэ Бэрээнэй команда эзэлбэ.

Манай командые түрүү hуурида асарhан hурагшад гээ hаа:

1 hуури 2 hуури 3 hуури

Цыренов Цырен-Доржо 11 кл Цыденжапов Лубсан 10 кл Падиев Булад 7 кл

Жамбалов Солбон – 9 кл Рандалов Булад 10 кл Дашидоржиев Цыдып 6кл

Дамбаев Зоригто 8 кл Бадмаев Максар 9 кл Карпов Валера 8 кл Дондитов Эрдэм 7 кл

Смирнов Женя 5 кл Данжуров Баир 6 кл

Волосатов Руслан 2 кл

Шагдурова Катя 5 кл Цыренов Чимит 6 кл

Вялкова Вика 5 кл Степанова Бутидма 8 кл

Бадмаева Сэсэгма 8 кл

Жалсараева Сэлмэг 5 кл

Энэ булта баатар хүсэтэ барилдаашадаа нютагаа суурхуулжа, бултанhаа үлүү hайн байhанайнь түлөө амаршалаад, саашадаа үшөө ехэ амжалтануудые хүсэхыетнай хүсэнэбди!

Ешеева Долгор – Сурен

Оцените публикацию: [+] [-] [полезно]
Ваша оценка:
<