Главная Ваш Е-офис ПС-Банк Образование и наука Контакт

ВизиткаОпросыПочтаПубликацииГруппы

02.12.2010 14:40 - "Буряад хэлэнэй удэрнууд" "Эдир наhан" №2, 2010/2011 уч. год

Рейтинг публикации: популярно (0), полезно (0)

Автор: Ешиева Долгор-Сурен 

Буряад хэлэнэй удэрнууд

Октябриин 18-hаа 22 болотор буряад хэлэнэй үдэрнүүдтэ зорюулагдаhан мероприятинууд аймаг соомнай үнгэрбэ. Нэгэдэхи үдэртэ hургуули соогоо диктант бэшээд, диилэжэ гараhан үхибүүд Эрхирэг ошожо, диктант, сочинени бэшэлгэдэ, мүн уран hайханаар уншалгада хабаадаба. Диктант бэшэлгэдэ мүн томошье хүнүүд хабаадалсаhан байха юм: манай нютагай Бальжинимаева Аюрма Чимитовна бүхы тэндэхи диктант бэшээшэдhээ бэрхэ байжа, 1 hуури абаhан байна.

Диктантаар Цындыжапова Долгорма Нимбуева Долсон хоёр 1 hуури эзэлбэ, сочиненеэр Падиева Алтана диилэжэ гараба, буряад хэлые гүрэнэй гэжэ шудалалгаар Хайдапова Дарима 2 hуури, Волосатов Руслан уран hайхаар уншалгада хэнhээшье бэрхэ байба.

Республикада электронно учебнигээр манай үхибүүд шалгаржа гараба.

Амаршалнабди нэгэдэхи hууряар!

Октябриин 22-то «Амаршалнабди!», «Бэрхэт», «Молодец!» гэхэ мэтэ амаршалгануудые Очир-Ханда Найдановнада олон хүн хэлэhэн байна. Юундэ, ямар ушараар амаршалаа юм гэхэдэ, багшамнай элективнэ курсын программа бэшээд, республика соогоо 1 hуури эзэлhэн байна. Хоёрдохёор, Очир-Ханда Найдановнагай hурагшанар - 6-хи классай Цындыжапова Долгорма - 1 hуури, Нимбуева Долсон – 2 hуури эзэлжэ, манай hургуулиие үшоо дахин суурхуулhан байна.

Очир-Ханда Найдановнагай үхибүүд жэлhээ жэлдэ республикын буряад хэлэнэй үдэрнүүдтэ хабаадажа, заатагүй түрүү hууринуудые эзэлдэг намтартай. Мүноо жэлдэ электронно учебнигээр Цындыжапова Долгорма - 1 hуури, Нимбуева Долсон - 2 hууринуудые эзэлбэ. Урда жэлнүүдтэ энэл конкурсда 4 нэгэдэхи , 3 хоёрдохи, 2 дүрбэдэхи hууринуудые абаhан байха юм. Фотография есть

Ешиева Долгор – Сурен

Оцените публикацию: [+] [-] [полезно]
Ваша оценка:


+комментировать


Главная | Ваш Е-офис | ПС-Банк | Образование и наука | Контакт
«ПрофиСтарт» Республика Бурятия, 2009